Aile Anayasası ve Aile İlişkilerinin Kurumsallaşması Yol Haritası

Amaç

Temel amaç, aile ilişkileri ile şirket faaliyetleri arasındaki etkileşimi ve politikaları düzenleyen kuralların belirlenmesi ve uygulanma esaslarının tanımlanması

Aile Anayasasının oluşturulması ve şirket kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak uygulamaya alınması

Muhtemel çıkar çatışmalarını önleyecek ve tarafların çıkarlarını gözetecek kuralların açık ve adaletli bir şekilde tanımlanması

Aile bireylerinin arasındaki ilişkilerin çatışmaya yol açarak şirkete zarar vermesinin engellenmesi


Aile Anayasası Hazırlanmasındaki Yöntem

Aile Anayasası hazırlığı, kuruluş hissedarı olan aile bireylerinin (eşler ve çocuklar da dahil olabilir) katılımı ile ve çalıştay formatında yapılır.

Her bir maddeye ait anayasa metinleri tamamlandıktan sonra tüm maddeler gözden geçirilir, konsolidasyonu sağlanır ve maddelerin tümü yeniden onaylanır.

Kapsam kısmında belirtilen her bir başlığa ait birlikte oluşturulan anayasa metinleri, aile bireylerinin mutabakatı ile onaylanır ve bir sonraki maddeye geçilir.

Anayasa maddelerinin yazılması sırasında, ilgili maddenin uygulanması amacıyla şartlar, kriterler ve kuralların daha detaylı olarak tanımlanması ihtiyacı olduğunda prosedür ve diğer dokümanlara atıf yapılır.


Aile Anayasası Hazırlanmasındaki Yöntem

Mevcut Durum Analizi

Anayasa Kapsamı

Uygulama


Aile Anayasası Hazırlama Yol Haritası

Mevcut Durum Analizi

Aile üyeleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
Yönetim ve karar alma süreçlerinin incelenmesi
Finansal ve mali süreçlerin incelenmesi
Ailenin belirlediği hedeflerin ve iş sonuçlarının raporlanmasını sağlayacak yapının incelenmesi
Aile ilişkilerinin kurumsallaşması için mevcut kurallar ve sorumlulukların incelenmesi


Aile Anayasası Hazırlama Yol Haritası

Anayasa Kapsamı

Genel Hükümler
Aile Bireylerinin Sorumlulukları ve Yönetim İlkeleri
Yeni Neslin Hazırlanması ve Sürekliliğin Sağlanması
İdari Yapılanma
Mülkiyet
Aile Bireylerinin Gelirleri ve Harcamaların Düzenlenmesi


1

Genel Hükümler

Anayasa Kapsamı

Gerekçe
Amaç
Prensipler
Aile ve Kurum Kültürü
Ailenin Gelenekleri ve Değerleri
Etik Kurallar
Ailenin Vizyonu
Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Anayasaya Uyma Konusundaki Yaptırımlar
Uyuşmazlıkların Çözümü


2

Aile Bireylerinin Sorumlulukları ve Yönetim İlkeleri

Anayasa Kapsamı

Aile ve İşin Sınırları
Aile Bireyleri Arasındaki İlişkiler
Aile Bireylerinin Yetkinliklerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
Aile Bireylerinin Pozisyon Bazlı Yetkinlik Tanımları
Aile Bireylerinin Yönetim Kurulunda Görev Alması
Halefin Seçim Kriterleri
Aile Bireylerinin Yetki ve Sorumluluk Alanlarının Sınırları
Aile ve İşletme Amaçlarının Ayırımı
Aile Bireylerinin Performans Kriterlerinin Tanımlanması ve Ölçülmesi
Profesyonel Yöneticiler ile İlişkiler


3

Yeni Neslin Hazırlanması ve Sürekliliğin Sağlanması

Anayasa Kapsamı

Aile Bireylerinin Profesyonel Yönetim Görevi Alması
Aile Üyesi Yöneticilerin Gelişimlerinin Planlanması

İş Rotasyonu ve Kariyer Planlama Eğitim ve Gelişim Planlaması Dış Şirkette Profesyonel Görev Alma


4

İdari Yapılanma

Anayasa Kapsamı

Aile Toplantıları
Aile Konseyinin Kurulması ve Aile Konseyi Üyelik Şartları
Aile Konseyi Başkanı ve Başkanlık Şartları
Aile Konseyinde Karar Alma, Toplantı ve Toplantı Gündemi
Aile Konseyi’nin Faaliyetleri
Aile Konseyi Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
Aile Konseyi Temettü Dağıtım Kriterleri
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Belirlenmesi
Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin Başka İşlerde Çalışması
Aile Konseyi ve Yönetim Kurulu İlişkileri


5

Mülkiyet

Anayasa Kapsamı

Aile Şirketlerinin Mülkiyeti
Aile Şirketlerinin Elden Çıkartılması
Aile Bireylerine Hisse Verilmesi
Hisse Devir Usulleri


6

Aile Bireylerinin Gelirleri ve Harcamaların Düzenlenmesi

Anayasa Kapsamı

Aile Bireylerinin Gelirleri
Aile Bireylerinin Harcama Esasları

YUKARI