Finansal Süreçlerin ve Performansın Analizi, Geliştirilmesi

Tanım

1

2

1

3

Finansal performans; kısaca bir şirketin varlıklarını ne kadar iyi değerlendirebildiğinin, gelir ve nakde dönüştürebildiğinin bir ölçütü olarak tanımlanabilir

Bu ölçüt aynı zamanda, şirketin benzer sektör ve endüstrilerdeki benzer şirketlerle karşılaştırma yapabileceği, geliştirme fırsatlarını belirleyebileceği bir değerlendirme aracıdır

Finansal performansın geliştirilmesi; şirketin varlığını devam ettirmesi, rekabet avantajı yaratabilmesi ve finansal sürdürülebilirliğin sağlanması açısından bir esas ve gerekliliktir


Mevcut finansal performansın ölçümlenmesi

Kapsam

2

Adım 1

Karlılık

.Operasyonlardan elde edilen net gelir
.Faaliyet kar marjı
.Varlıkların getiri oranı
.Öz kaynak getiri oranı
.Hisse başı kar

Likidite / İşletme Sermayesi

.Likidite oranı
.Cari oran
.Net işletme sermayesi oranı

Ödeme Gücü

.Borç / dönen varlıklar oranı
.Borç / aktif oranı
.Borç / öz kaynak oranı
.Mali borç / öz kaynak oranı
.Öz kaynak / aktif oranı
.Borç servis oranı

Finansal Verimlilik

.Varlık devir oranı
.Pasif devir oranı
.Amortisman gideri oranı
.Faaliyet gideri oranı
.Finansman gideri oranı
.Net döviz pozisyon gelir-gider oranı
.Net gelir oranı
.VAFÖK


Finansal performans göstergelerinin belirlenmesi

Finansal iş akış
süreçlerinin analizi

Kapsam

2

Adım 2

Adım 3

.Ana akışlar
.Girdiler
.Çıktılar
.Geri besleme
.İyileştirme fırsatları

.Sektör bağımsız genel öngörüler doğrultusunda göstergelerin değerlendirilmesi ve hedefler
.Sektörel, benzer firma değer karşılaştırmaları ile hedeflerin değerlendirilmesi


Kapsam

2

Adım 4
Adım 5
Adım 6
Adım 7
Adım 8
Adım 9

Maliyetlendirme metodolojisinin analizi ve iyileştirilmesi

Finansal süreç ve sistemlerin yeniden tasarlanması

Planlama süreçlerini uygun şekilde düzenleyerek reaktif taktik geliştirmeden proaktif iş taktikleri geliştirmeye geçiş

Performans yönetimi çerçevesinin ve yönetim raporlama sisteminin modellenmesi

Sürdürülebilir veri yönetimi programının oluşturulması ve ERP entegrasyonu

Dönemsel gözden geçirme ve düzeltici aksiyonlar

YUKARI