İç Denetim Süreç ve Sistemlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi

Amaç

İç Denetim süreçlerini ilk kez uygulamak isteyen ya da mevcut süreçlerinin etkinliğini artırma ihtiyacı duyan kuruluşlarda, kuruluşun yapısı, faaliyet gösterdiği alan/alanlar ve stratejileri doğrultusunda etkin bir iç denetim sürecinin tasarlanmasını, sisteminin kurulmasını ya da geliştirilmesini sağlamak.

Kapsam

İç Denetim, kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. Kurumun risk yönetim, kontrol ve yönetişim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek amaçlarına ulaşmasına ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına yardımcı olur.

Mevcut Durum Analizi

Kuruluşun;

 • Hedef ve beklentilerinin,
 • Organizasyon yapısının,
 • İş akışlarının (süreçlerinin),
 • İç kontrol yapısının,
 • Sektöre özgü iç ve dış düzenlemelerinin,
 • Veri sağlama ve raporlama yapısının,
 • Karar alma ve onay süreçlerinin öğrenilmesi.

Amaç, Görev ve Yetki Tanımlamaları

 • Amacın tanımlanması
 • Kavramlarla ilgili tanımlamaların yapılması
 • Görevle ilgili genel rol ve sorumlulukların tanımlanması
 • Yetki tanımlamalarının yapılması

Organizasyonun Kurulması

 • Denetim bölümü kuruluş yapısının oluşturulması,
 • Görevlendirme ve terfi sürecinin tanımlanması,
 • Görev, yetki ve sorumlulukların tanımlanması,
 • Kaynakların tanımlanması (bütçe ve harcama esasları)

Çalışma Yöntem ve Esaslarının Oluşturulması

 • Denetim planını hazırlama ve uygulama,
 • Denetim uygulama,
 • Denetim sonuçlarını paylaşma (Taslak Rapor),
 • Düzeltme ve aksiyon planı,
 • Raporların hazırlama ve dağıtım,
 • Rapor sonuçlarını izleme esaslarının oluşturulması

Sürecin ve Sistemin Kurulması

 • İç Denetim Yönetmeliğinin hazırlanması,
 • İç Denetim Rehberinin hazırlanması,
 • Denetlenenlerin hak ve sorumluluklarının tanımlanması,
 • Denetim uygulamasındaki sınırlamaların belirlenmesi.
 • Yürürlük ve uygulama esaslarının belirlenmesi.
YUKARI