İş Süreçlerinde Kayıp Yönetim Modeli: Tanımla, Analiz Et, Yalınlaştır, Sürekliliği Sağla Çalıştayı

Çalıştay Amacı:

Kurumların belirlediği hedefler doğrultusunda; mevcut ve potansiyel müşterilerde değer yaratmak için belirli bir sırada ve ön görülen standartlar içinde gerçekleştirilen aktivite ve işlemler bütününü süreç olarak tanımlıyoruz.

Yıllar içerisinde gelişmekte olan kurumlar; süreçlerini daha etkin yönetebilmek adına birçok çalışma gerçekleştirmektedirler. Bu aşamada en büyük sıkıntılardan biri; kurum ve kuruluşların değişen müşteriler, müşteri ihtiyaçları, süreç girdileri ve kaynakları için karar verme ve iyileştirme modellerini üretim dışı süreçlere entegre edememesi ve rasyonel faydalarını ortaya koyamaması olarak göze çarpmaktadır. İş süreçlerinde iyileştirme ihtiyacını tetiklemenin üretim süreçlerine göre daha zor olmasının bir sebebi de budur.

Dolayısıyla mevcut operasyonel mükemmellik modellerinin gelişmeye açık yanı olarak; üretim dışı süreç çalışanlarının gelişimde sürekliliği içeren bir yol haritasında bilinçli katılım ihtiyacını organizasyonun bütününde hissettirememesidir.

Bu kapsamda İş Süreçleri Kayıp Yönetim Modeli bize kurumumuzda tanımlanmış herhangi bir olgunlukta bir iş süreci için sorgulamamız gereken temel süreç yapıtaşlarını incelememizi ve uygulamalı bir yöntemle bilgi sahibi olmamızı sağlar. Bu model ve araç seti içerisinde;

  • Kayıplarını ve risklerini tanımlama,
  • İyileştirmeye açık alanlarını belirleme ve önceliklendirme,
  • İyileştirme araçlarını kullanarak daha verimli hale getirecek düzeltici ve önleyici aksiyonları tanımlama,
  • Sürekliliğini sağlayacak standartları devreye alma,
  • Yeniden tasarlanmış bu sürecin günlük yönetim sistemi ile entegrasyonunu sağlama,

adımlarını çalıştaydaki örnek uygulamalar ile gerçekleştireceğiz.

Katılımcılar yapılan örnek uygulamalarla süreç adımlarında dört boyutta oluşabilecek (İNSAN – BİLGİ – SÜREÇ-KAYNAK) kayıplarını somut bir şekilde belirleyecek, iyileştirme döngüsü ile ilişkilendirecek ve iyileştirmelerin etkisini somut olarak ölçebilecek yapıları öğrenme ve inceleme fırsatı yakalayacaklardır.

Katılımcı Kazanımı:

Kurum ve kuruluşlarda görev alan uzman ve yöneticiler sorumlu oldukları süreçlerin tasarımı, ölçülmesi, uygulanması, sahiplenilmesi ve alt yapısı konu başlıklarına yönelik öz değerlendirme yaklaşımıyla farkındalık sağlamaları.

10 Adımda İş Süreçleri Analizi Modelinin öğrenilmesi ve örnek vakayla uygulanması.

Katılımcılar: 

Kurum ve kuruluşlarda Operasyonel Mükemmellik, Yalın veya Süreç iyileştirme kapsamında çalışmalar yürüten, sürekli iyileştirme yaklaşımı ile işlerini yürütmek isteyen, üretim ve hizmet sektörlerinde bulunan uzman ve yöneticiler.

Süre:  

1 Gün

İhtiyaçlar:

Eğitim salonu, projektör, yazı tahtası ve üzerinde kağıtlar (flipcharts), renkli kalemler, çeşitli renkte yapışkan bantlar, grup çalışması için pano veya duvar hazırlığı (hazırlanan A4 kağıtlar asılacak), kağıt yapıştırmak için bant, video görüntüsü için ses sistemi.

YUKARI