KOSGEB Destekleri


Kosgeb Destekleri
Girişimciliği Geliştirme Destek Programı Programa Başvuru

1- Yeni Girişimci Programına; Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletmeler başvuru yapabilir.
2- Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az %50 (elli) ve üzeri olmalıdır.
3- İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son 1 (bir) yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
4- İşletme, Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece birinden faydalanabilir.
5- İşletme, KOSGEB veri tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB birimine başvuru yapar.
6- Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, ilgili KOSGEB birimi tarafından değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi istenebilir. Redde ilişkin kararına bir kereye mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
7- İleri Girişimci Programı başvurusu, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına bir kereye mahsus olmak üzere itiraz edilebilir.
8- Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır.
9- Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.
İşletme Geliştirme Destek Programı Programa Başvuru

1- Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri tabanında yer alması koşulu aranır.
2- Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.
3- Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih, programın başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
Kobi Teknolojik Ürün Yatırım (Tekno yatırım) Destek Programı Programdan Yararlanma Koşulu

1- Bu programa KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan, Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsündeki işletmeler yatırım projelerini sunarak başvurabilir.
2- Başvuruda bulunacak işletmelerin, program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olması şartı aranır.
3- Bu programdan;
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
b) Patent belgesi ile koruma altına alınan,
c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
d) Teknolojik Ürün Deneyim (TÜR) belgesi alan prototip çalışması tamamlanmış ürün sahibi işletmeler veya fikri sınai mülkiyet haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler yararlanır.
4- Ar-Ge veya yenilik projesi; Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya Yenilik projelerinin tamamlanma tarihi Kurul’un tamamlamaya ilişkin karar tarihidir.
5- Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belge tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 (beş) yıl önce alınmış olması esastır. Patent belgesi ile koruma altına alınmış ürünlerde patentin İşletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde gerçekleşmiş olması gerekir.
6- Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 5 (beş) yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.
7- Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak İşletmelerin, başvuru yaptıkları tarih itibariyle TÜR belgelerinin güncel olması gerekmektedir.
8- Ar-Ge ve yenilik projesi başarıyla tamamlanmış veya doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün sahipleri veya mirasçıları kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile İşletmeye devretmiş olmalıdır.

Programa Başvuru

1- Programdan yararlanmak isteyen İşletme, Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurarak, başvuruya esas ek belgeleri yükler ve başvurusunu onaylar.
İŞGEM/TEKMER Programı Programa Başvuru

1- İŞGEM kurucusu; il özel idaresi, belediye, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar olabilir. Kurucu olabileceklerden en az ikisi müştereken başvuru yapabilirler.
2- İŞGEM işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra üniversiteler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı borsalar, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu bağlı birlikler ve federasyonlar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.
3- TEKMER kurucusu; üniversite, TGB yönetici şirketi, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ile diğer firmalar olabilir. Üniversite ve TGB yönetici şirketi münferiden, TTO, OSB yönetimi, kamu kurum/kuruluşları ve diğer firmalar ise üniversite ve/veya TGB yönetici şirketi ile müştereken başvuru yapabilirler.
4- TEKMER işletici kuruluşuna kurucu olarak başvuru yapabileceklerin yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalar ve borsalar, ihracatçı birlikleri, bireysel katılım yatırımcıları, araştırma ve geliştirme enstitüleri/merkezleri ile girişimcilik, ar-ge, teknoloji geliştirme veya tema/temalar ile ilgili vakıf, kooperatif, dernek ve birlikler de destek süreci başladıktan sonra ortak olabilirler.
5- Kurucu/Kurucular e-devlet üzerinden başvuru yapmak için İŞGEM/TEKMER Yetkilendirme Formu ile lider kurucuyu ve yetki verilen kişi/kişileri belirleyerek ilgili Başkanlık Birimine başvuru yapar.
6- İlgili Başkanlık Birimi KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, kurucuyu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB Veri Tabanına kaydeder ve kurucu adına yetki verilen kişi/kişilere bildirir.
7- Kurucu adına yetki verilen kişi/kişiler, İŞGEM/TEKMER Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurup, eki belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükleyerek başvurusunu onaylar. Başvurunun ilk onaylandığı tarih Program başvuru tarihidir.
YUKARI