Kurumsal Bütünsel Dönüşüm ve Yeniden Yapılanma

Amaç

.Kuruluşun verimlilik ve büyüme stratejileri ile finansal iş sonuçlarını iyileştirmek ve işletme değerini artırmak
.Müşteriye sunulan değeri artırmak
.Stratejik amaçlarla uyumlu iş süreçlerinin ve organizasyonunun yeniden tasarlanması ve yalınlaştırılması
.Doğru ve ortak kültür ile hareket eden insanların yetkinliklerinin geliştirilmesi

Sunumun tamamı için iletişime geçiniz.


Amaç: İşletme Değerini Artırmak

Verimlilik Stratejileri

Maliyet Düşürme

Kaynakların Etkin Kullanımı

İşletme Değerini Artırma

Büyüme Stratejileri

Gelir Fırsatlarını Artırmak ve Riskleri Azaltmak

Müşteri Değerini Artırmak

Fiyat

Kalite

Çeşitlilik

Yeni Ürün

Amaca Uygunluk

Hizmet

Paylaşım

Marka

Faaliyetler ile İlgili Süreçler
.Tedarik
.Üretim
….

Müşteriler ile İlgili Süreçler
.Müşteri Memnuniyeti
.Yeni Müşteri
….

İyileştirme Süreçleri
.Yeni Fırsatlar
.Süreçlerin İyileştirilmesi
….

Yasal Süreçler
.Çevre & İSG Yönetimi
.İK Yönetimi
.Mevzuatlar

İnsan
Sermayesi

Entellektüel
Sermaye

Kurumsal
Sermaye


Kapsam

Orta & Uzun Vadeli İş Planı

Hedeflerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Rol, Yetkinlik ve Sorumlulukların Belirlenmesi

Organizasyon Yapısının Tasarımı

Yetkinlik Geliştirme Programları Tasarımı

Organizasyon için Görevlendirme ve Atamalar

Yönetişim Sistemi ve Araçlarının Tasarımı

Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme Sistemi

Yetki Tanımları ve Yetkilendirme

Ücret & Performans Yönetim Sistemi Tasarımı

Holdinge Bağlı Şirketlerin Hizalanması (Grading)


1

Orta & Uzun Vadeli İş planı

Satış Planı

Kapasite kontrolü

Yatırım Planı

Tedarik Planı

İşgücü Planı

Finansman Planı

Teşvikler

.Geçmiş verilerin analizi
.Müşteriler, Yeni Müşteriler ve Pazar analizi
.Detaylı satış planı

.Revizyon ve iyileştirme ihtiyaçlarının belirlenmesi
.Yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi

.Üretim planına uygun işgücü ihtiyacı belirleme
.Üretim planına uygun işgücünün becerileri ve gelişim ihtiyacının belirlenmesi

.İş planına uygun teşvikler ve devlet desteklerinin incelenmesi

.SOP oluşturma
.Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
.Ürün karması ve kapasite optimizasyonu

.Yeni hammadde ve yardımcı malzemeler
.Yeni Tedarikçiler

.İşletme sermayesi ihtiyacının belirlenmesi
.Yatırım sermayesi ihtiyacının belirlenmesi


2

Hedeflerin ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi

Stratejik
Amaçlar

Vizyon

Değer Açıklığı

.Kuruluşun ortaya attığı uzun vadeli iddiası / vizyonu nedir ? .Vizyonumuza ulaştığımızı hangi temel göstergeler yardımıyla anlayacağız? İddiamız ile, mevcut durum arasındaki fark nedir?

Strateji ve
Politikalar

Odak Alanları

Strateji Haritası

.Önümüzdeki dönemde iddiamıza ulaşmada önemli olacak odak alanları neler?
.Bizi vizyonumuza ulaştıracak “Oyun Planımız” nedir?

Performans
Göstergeleri

Ölçütler (KPI)

Başarı Seviyeleri

.Stratejik hedeflerimizin başarıldığını gösteren ölçütler (KPI)’lar nelerdir?
.Uzun vadeli başarı seviyesi (en az 3 yıllık rakamsal hedefler) ne olmalıdır?

Uygulama

Eylemler

.Stratejik hedeflerimize ve belirlenen rakamsal başarı seviyesine ulaşabilmek için ihtiyacımız olan proje ve programlar nelerdir?


3.1

Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Süreç Nedir?

Bir girdiyle başlayan ve bu girdiye katma değer katılarak belirli bir çıktı üreten birbiriyle bağlantılı etkinlikler dizisidir

Bir işi veya nesneyi değiştirerek farklı bir iş veya nesne oluşturmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür


3.2

Süreçlerin Yeniden Yapılandırılması

Tanımlama

Tasarım ve Optimizasyon

Doğrulama

.Kontrol Formu
.Serbest Atış
.SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
.Kalite Kritikleri (CTQ)
.Süreç Kartı

.Süreç Haritalama ve Maki Gami
.Kayıp Yapısı Analizi

.FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi) .RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
.Performans Göstergeleri


5.1

Organizasyon Yapısının Tasarımı – Norm Kadro Tanımı

Norm Kadro:

.Norm Kadro, diğer bir ifade ile standart kadro çalışmaları, şirketin gelişme potansiyelini ve rekabet gücünü doğrudan etkileyen insan kaynağının planlanması ve geliştirilmesine ilişkin kadroların nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi ve hiyerarşik organizasyon yapısı içinde değerlendirilmesidir.
.Norm kadro tespitinin temelini iş analizleri ve iş tanımlarına dayanılarak yapılan çalışmalar belirler.
.Norm kadro çalışmaları, sadece belirlenmiş olan birim ve bölümlerde çalışacak personel sayısının tespiti değildir. En basit anlamı ile nitelikli insan kaynağının hiyerarşik organizasyon yapısında değerlendirilmesini de temin eder.

İş Etüdü:

.Çalışanların zaman kullanım oranları ile kayıp zaman oranlarını belirlenmesine yardımcı olur.
.Zaman kayıpları, planlama ve organizasyon yanlışlıkları, çalışma yöntemindeki hatalar, kullanılan teknolojinin yetersizliği, çalışanların işe uygun olmaması gibi nedenlere bağlı olup olmadığını araştıran bir yöntemdir.


5.2

Organizasyon Yapısının Tasarımı – Norm Kadro Belirleme

Proje Ekibi

.Proje ekibi oluşturulması

Çalışma
Prensibi

.Mevcut görevlerin ve görev tanımlarının incelenmesi
.Mevcut süreçlerin incelenmesi

Mevcut Durum

.Çalışma prensiplerinin belirlenmesi
.Kullanılacak dokümanların belirlenmesi

İş Analizi

.Her bir görev için detay iş tanımı

.Her bir görev için detay analiz

.Her bir pozisyon için iş akışı ve zaman ölçümlemesi

.İş süreçleri analizine uygun olarak organizasyon yapısının belirlenmesi
.Norm sayıların ve niteliklerin belirlenmesi

İş Tanımları

İş Ölçümleri

Norm Kadro


6.1

Yetkinlik Geliştirme Programları Tasarımı

Şirket Hedefleri

.İş Güvenliği
.Çevre
.Kalite
.Maliyet
.Miktar
.Teslimat
.İyileştirme
.Moral

Süreç 1
Süreç 2
Süreç 3
Süreç 4
Süreç 5

Bölüm A
Bölüm B
Bölüm C
Bölüm D
Bölüm E

Mevcut Beceriler

Fark Analizi

Gelişim
Planı

Beklenen Beceriler


6.2

Yetkinlik Geliştirme Programları Tasarımı

7
6
5
4
3
2
1

Eğitim Etkinliğinin Artırılması
Sistematik Beceri Yönetimi
Eğitim Alt Yapısının Oluşturulması
Beceri Değerlendirmelerinin Yapılması ve Vizyon Belirleme
Beceri Yönetim Sisteminin Tanımlanması
Eğitim Pilot Projeleri
Şirket Hedefleriyle Bağlantılı Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

YUKARI