Nakit Akış Planı ve Yönetimi

1

Amaç

Kurumların varlıklarını sürdürebilmeleri nakit yaratabilme kabiliyetleri ile doğrudan ilişkilidir

Kurumlar faaliyetlerinden dönemsel olarak zarar etmelerine rağmen varlıklarını bir süre daha devam ettirebilirler

Ancak finansal sürdürülebilirliğin sağlanması, nakit üretme kabiliyetinin yaratılması ve dönemler itibariyle geliştirilmesiyle mümkündür

Nakit üretme kabiliyetinin arttırılması ise planlama ve nakit yönetimi ile sağlanabilir


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Dış Kaynak Kullanım
Nedenlerinin Tespiti

Finansal Risk Analizi

Nakit Üretebilme
Kabiliyetinin Tespiti

Üretilen Nakdin Dış Kaynak
Karşılama Yeterliliği

Nakit Akış Planlama ve
Yönetim Sürecinin Tasarımı

Nakit Akış Yönetimi ve
Modellenmesi


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Dış Kaynak Kullanım
Nedenlerinin Tespiti

İşletme Sermayesi İhtiyacı

.Tahsilat vadeleri
.Tedarikçi ödeme vadeleri
.Üretim süresi
.Temin süresi
.Stok süresi
.Sipariş süreci

Yatırım Sermayesi

Zararın Finansmanı


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Finansal
Risk Analizi

Fiyatlandırma Yapısı (Emtia, Baz, Vade Farkı, Kontrat)

Alacak Riski ve Teminatlandırma

Para Birimi,
Fonksiyonel Para Birimi

Döviz Pozisyonları

Mali Borçlanma

.Borçlanma Vadesi
.Borçlanma Türü
.Faiz Türü ve Oranları
.Para Birimi
.Teminatlandırma Yapısı


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Nakit Üretebilme Kabiliyetinin Tespiti

Fon Akım Tablosu

Nakit Akış Tablosu

.Direkt Metod
.Dolaylı Metod


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Nakit Akış Planlama ve Yönetim Sürecinin Tasarımı

Paydaşların
Belirlenmesi

Paydaşlar Bazında Planlama

Nakit Akış Plan Şablonu

.Satış
.Üretim
.Tedarik
.Operasyonel Giderler
.Finansman
.Yatırım
.Ar-Ge
.Hissedar

.Satış Planı
.Üretim Planı
.Tedarik Planı
.Operasyonel Gider Planı
.Borçlanma ve Geri Ödeme Planı
.Yatırım Planı
.Ar-Ge Planı
.Öz Kaynak ve Temettü

.Hazır Değerler
.Operasyon Kaynaklı Girişler
.Operasyon Kaynaklı Çıkışlar
.Yatırım Hareketleri
.Finansman ve Sermaye Hareketleri
.Net Nakit Pozisyon


2

Kapsam

Altı adımda nakit akış planlaması ve yönetimi

Nakit Akış Yönetimi ve Modellenmesi

Satış ve Tahsilat Vadeleri

Tedarik Süre ve Vadeleri

Stok Yapısı ve Yönetimi

Üretim Süreci ve Maliyetlendirme Yapısı

Finansal Borçlanma

Sermaye Yapısı

YUKARI