Risk Yönetimi

Günümüzde organizasyonlar 21. yüzyılın hızla değişen ve her geçen gün daha karmaşık bir hal alan ekonomik koşullarında; artan rekabet, ekonomik dalgalanmalar, yasal zorunluluklar, gelişen teknoloji, küreselleşme gibi faktörlerin yarattığı belirsizlikler “VUCA dünyası” ile mücadele etmek zorundadırlar. Her belirsizlik doğası gereği az veya çok olumlu veya olumsuz bir risk içermektedir.

Risk; gelecekte ortaya çıkabilecek durumların, olayların veya iç ve dış etkenlerin organizasyonların amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini etkileme ihtimali olarak tanımlanabilir.

Organizasyonların hedeflerine ulaşabilmek için her seviyede risklerini belirli bir yöntemle sistematik olarak, tespit etmesi, değerlendirmesi, risklerin etkilerini azaltmak için önlemler alması ve bu sürecin etkin işlemesini sağlayacak şekilde izlemesi beklenmektedir.

Kriz dönemleri, belirsizliğin daha yoğun yaşandığı zamanlardır. Organizasyonların artan belirsizlikle mücadelesi; yeni beceri, araç ve etkin iş çözümleriyle desteklenmelidir. Bu nedenle kurumsal ve bütünsel risk yönetiminin organizasyonun süreçlerine doğru ve etkin bir şekilde dâhil edilmesi ilk adım olarak ele alınmalıdır.

Bu dönemlerde ayakta kalmak ve başarılı olmak, önemli fırsatların ayrılmaz bir parçası olan yönetilebilir risk alma kapasitesiyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla, günümüz koşullarında risk kaçınılması değil yönetilmesi gereken bir olguhaline gelmiştir.

Risk Yönetimi; organizasyonun faaliyetlerinden kaynaklanan sürpriz kayıpların önüne geçilmesini ve değişik fonksiyonlarda karşılaşılan farklı risklerin birbirleriyle ilintili etkilerine bütünsel bir yaklaşımla çözüm getirilmesini sağlar.

Risk Yönetimi; organizasyonların performanslarını geliştirerek, risk yönetim maliyetlerini optimize ederek ve rekabet avantajı sunarak

Varlıklarının;

 • Korunmasını,
 • Geliştirilmesini,
 • Sürdürülebilir olmasını sağlar.

 

 • Organizasyonun performansının geliştirilmesine nasıl katkı sunar?
 • Risk iştahı ile stratejiler arasındaki uyumu sağlayarak,
 • Sistematik risk değerlendirme süreçlerine olan güveni artırıp yayarak,
 • Belirsizliklere karşı hazırlıklı olunup, etkin değişim yönetimini sağlayarak,
 • Operasyonel kayıpları azaltarak,
 • İş planları ile risk yönetimini uyumlaştırarak,
 • Düzenlemelere uyum ve risklere karşı çevik karar ve aksiyon alma yeteneğini geliştirerek,

 

 • Risk yönetim maliyetini nasıl optimize eder?
 • Riskleri meydana gelmeden tespit edip, gerekli ve yeterli eylemlerin zamanında gerçekleştirilmesini sağlayarak,
 • Risk işlem maliyetlerini karşılaştırılabilir şekilde düzenleyerek,
 • Gerçekleşme olasılığı ve etkisi düşük riskleri belirleyip fazladan kaynak aktarılmasının önüne geçerek,
 • Risklere verilecek ölçülü tepkileri bir araya getirip risk karşılama maliyetlerini azaltarak,
 • Katlanılabilecek risk düzeylerini belirleyerek,
 • Risklerin meydana gelmesi durumunda uygun kaynak ve zaman planlaması sağlayarak,

 

 • Rekabet avantajını nasıl sağlar?
 • Riskli dönemlerde çıkabilecek fırsatlara hazır olunmasını sağlayarak,
 • Hizmet sunum kalitesinin artmasını sağlayarak,
 • Risk değerlendirme sürecinin güvenilirliğini arttırarak,
 • Organizasyondaki tüm risklerin yönetimini sağlayarak,
 • Sermaye ve kaynak tahsisini geliştirerek,
 • Performansın risk odaklı takip edilmesini sağlayarak,
 • Reaktif yönetim yerine proaktif yönetime geçilmesini sağlayarak,

 

Grupas Gelişim olarak bizler geçmiş bireysel deneyimlerimizin üstüne koyduğumuz grup deneyimimiz ile organizasyonların kurumsal ve bütünsel riske uyum sağlamasını ve yönetebilmesini güvenceye almak üzere sunduğumuz danışmanlık ve rehberlik desteğini dört ana başlık altında toplamaktayız:

 • İç Kontrol Süreç ve Sistemlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi
 • İç Denetim Süreç ve Sistemlerinin Kurulması ve Geliştirilmesi
 • Risklerin Erken Teşhis Süreç Yapısının Kurulması ve Geliştirilmesi
 • Bütünsel Risk Yönetimi

Risk Yönetimi açısından birbirinin tamamlayıcısı olan bu konular, organizasyonların ihtiyaç ve beklentileri çerçevesinde bağımsız veya birbirini tamamlayıcı çözümler olarak sunulmaktadır.

YUKARI