Stratejik Planlama

Amaç

Kâr amacı güden ya da gütmeyen kuruluşların, faaliyet gösterdiği alan/alanlarda hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak bir stratejik planlama çalışmasını yönlendirmek ve yönetmek.

Kapsam

 • Kuruluşun mevcut stratejik planlama sürecinin analizi
 • Mevcut durum tespiti
 • Uygulama ve yöntemlere ilişkin geliştirme ihtiyaçları varsa ne şekilde geliştirileceğini belirleme
 • Uygulanacak stratejik planlama süreç akışını ve yöntemleri sonlandırma
 • Misyon, Vizyon ve Değerleri ana hedefler çerçevesinde gözden geçirerek netleştirme
  • Kuruluşun ortaya koyduğu uzun vadeli iddiası / vizyonu nedir?
  • Vizyona ulaşıldığını hangi temel göstergeler yardımıyla anlayacağız? 
  • İddiamız ile, mevcut durum arasındaki fark nedir?
 • Mevcut Durum Analizi – SWOT
  • Dış çevre analizi (pazar, rakipler, müşteriler, sosyal ve ekonomik ortam vb.)
  • İç çevre analizi (ürün –hizmetler, süreç ve iş analizi, kurumsal performans, çalışanlar, yönetim vb.)
  • PEST Analizi
 • Stratejilerin belirlenmesi
  • Eylem stratejileri
  • Değişim stratejileri
  • İdame stratejileri
  • Savunma stratejileri
  • Stratejilere karar verme; uygulanacak stratejilerin seçimi
 • Kritik başarı faktörlerinin belirlenmesi
 • Strateji haritasının tamamlanması
  • Finansal boyut (hedef ve göstergeler)
  • Müşteri boyutu (hedef ve göstergeler)
  • Süreçler boyutu (hedef ve göstergeler)
  • Çalışan ve gelişim boyutu (hedef ve göstergeler)
  • Çevre ve sürdürülebilirlik boyutu (hedef ve göstergeler)
 • Stratejilerin uygulamaya alınmasına ilişkin eylem planlarının hazırlanması
  • Stratejiler ile süreleri ilişkilendirme
  • Süreçler ile ilgili değişiklik / gelişim ihtiyaçlarını planlama
  • İş Planları (satış planı, kapasite kontrolü, yatırım planı, tedarik planı, işgücü planı, finansal planlama)
  • Yatırım projeleri
  • Teşvikler
 • Bölüm, ekip ve birey hedeflerinin oluşturulması
YUKARI

28.KALİTE KONGRESİ ÇALIŞTAYLARI 25 KASIM 2019