Sürdürülebilir Karlılık Artışı, İş Geliştirme ve Büyümenin Sağlanması

Amaç:

Sürdürülebilir karlılığın artırılması, iş geliştirme ve büyüme projeleri kapsamında yeni stratejiler ve iş planları oluşturarak şirket değerinin yükseltilmesi.

Kapsam:

 • Mevcut durum analizi
  • Yönetimsel değerlendirme
   • Liderlik, Strateji ve Doğru Yönlendirme
   • Doğru Vizyon ve Hedefler
   • Doğru Takım ve Organizasyon
   • Doğru İş Süreçleri
   • Doğru ve Güvenilir Bilgi
   • Doğru ve Ortak Kültür
   • Müşteriye Sunulan Değer
   • Doğru Ölçme, İzleme ve Denetleme
   • Çalışanların Katılımı ve Gelişimi
   • Kayıpların Belirlenmesi ve İyileştirmelerin Yönetimi
 • Pazar analizi
  • Faaliyet gösterilen temel pazarın analizi
  • Temel pazar ile ilintili/komşu pazar (ve/veya ürün) analizi
  • Fırsatlar içeren diğer hedef pazarların analizi
  • Ekonomik ve sektöreleğilim analizi
  • Pazar analizlerine göre şirketin güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit haritalarının oluşturulması ve yorumlanması
 • Üretim ve hizmet sürecinin öğrenilmesi
  • İş merkezleri
  • Aktiviteler
  • Ürün-iş merkezi ilişkilendirmeleri
  • Kapasite ve kapasite kısıtları/fırsatları
 • Finansal yapı analizi
  • Finansal Stratejiler ve Planlama
  • Finansal Veriler ve Doğrulama
  • Finansal Göstergeler ve Performans Ölçümü
  • Finansal Tablolar ve Raporlama
  • Finansal Kontrol ve Uyumluluk
  • Yatırım Projeksiyonu (var ise)
  • Maliyet ve Karlılık Modellemesi
  • Finansal Riskler ve Yönetilmesi
 • Kısa ve orta vadeli iş planlarının oluşturulması 
  • Satış planı
   • Geçmiş verilerin analizi
   • Detaylı satış planı
   • Yurtiçi- yurtdışı yeni işbirliklerinin kurulması, dağıtım kanallarının ve temsilciliklerinin oluşturulması ve geliştirilmesi
 • Kapasite Belirleme
  • Satış ve operasyonelplan oluşturma
  • Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
  • Üretim hat performanslarının belirlenmesi
 • Ürün karması, kapasite ve karlılık geliştirme
  • Birim satış fiyatı
  • Iskonto oranı
  • Net fiyat
  • Birim değişken maliyet
  • Katkı payı
  • Mevcut bulgular, kısıtlar/fırsatlar ve ürün bazlı katkı payı analizinin ışığında, ürün karması ve kar optimizasyonunu hedefleyen modelin oluşturulması, simülasyonu ve çözümlenmesi
 • Çözümleme sonuçlarına göre olası senaryoların mevcut durum üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
  • Yeni ürün geliştirme ihtiyacı
  • Yeni yatırım ihtiyacı
  • İş gücü ihtiyacı
  • Sabit maliyet unsurları üzerindeki etkileri
  • Satış ve dağıtım kanalları üzerindeki etkileri
  • Müşteriler, müşteri grupları üzerindeki etkileri
  • İş planının gerçekleştirmesini sağlayacak işletme sermayesi ve yatırım finansman ihtiyacının belirlenmesi
 • İş Süreçlerinin Yeniden Yapılandırılması 
  • OperasyonelSüreçler / Finansal Süreçler
   • Tanımla / Modelle
   • İşin Sesi
   • SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer)
   • Kalite Kritikleri (CTQ)
   • Süreç Kartı
  • Analiz
   • KatmaDeğerAnalizi
   • ECRS
  • Tasarım ve Optimizasyon
   • Süreç haritalama ve Maki Gami
   • Kayıp Yapısı ve Maliyet Analizi
 • Doğrulama
  • FMEA (Hata Türü ve Etkileri Analizi)
  • RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed)
  • Performans Göstergeleri
  • Organizasyonun yeniden yapılandırılması
   • Mevcut organizasyonunun revize edilmiş süreçler ile uyumlu hale getirilmesi
   • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
   • Çalışma prensiplerinin belirlenmesi
  • Politika, prosedür ve talimatların oluşturulması
  • Yeni yönetim modellemesinin uygulamaya alınması ve yönetim desteğinin sağlanması 
  YUKARI