Yönetimin Yeni Kuşaklara Devri ve Değişimin Yönetilmesi

Amaç

Şirketin ve ailenin geleceğinin güvence altına alınması amacıyla hissedarlar ve / veya aile bireylerinin yönetimin devri için hazırlanması, kariyerlerinin planlanması ve yönetim becerilerinin geliştirilmesini gerçekleştirmek üzere yol haritasının oluşturulması


Kapsam

Geçiş Sürecinin Planlanması

Mevcut durumun analizi

Uygulama desteği

Geleceğin tasarlanması

Gözden geçirme


Mevcut Durumun Analizi

Aile üyeleri arasındaki ilişkiler
Ortaklık yapısı
Organizasyon yapısı

Yönetim ve karar alma süreçleri
Finansal ve mali süreçler
Raporlama süreçleri

Paydaşlarla olan ilişkileri
Aile ve şirket değerleri

Yönetim yaklaşımları, politika ve stratejiler


Geleceğin Tasarlanması

Aile ve işin sınırları
Aile bireyleri arasındaki ilişkiler
Aile ve işletme amaçlarının ayrımı
Aile bireylerinin yetki ve sorumluluk alanlarının sınırları
İcra görevi yapan aile bireylerinin performans kriterleri
Profesyonel yöneticiler ile ilişkileri
Aile bireylerinin yönetim kurullarında görev alması ile ilgili kriterler

Devir alacak aile üyesi kuşakların;
Seçim kriterlerinin belirlenmesi
Şirketin kısa, orta ve uzun vadeli planları ile uyumlu olacak şekilde seçilmeleri
Yetkinliklerinin, bilgi ve deneyim seviyelerinin incelenmesi ve olası ihtiyaçların tespit edilmesi
Profesyonel olarak görev almaları (şirket içi – şirket dışı) ile ilgili ilke, kural ve ölçütlerin belirlenmesi
Pozisyon temelli yetkinliklerinin tanımlanması


Geçiş Sürecinin Planlanması

İş rotasyonu ve kariyer planlama

Eğitim ve gelişim planlaması

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin belirlenmesi

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin başka işlerde çalışması

Aile konseyi ve yönetim kurulu ilişkileri

Yönetim kurulu ve icra kurulu ilişkileri

İş rotasyonu ve kariyer planlama

İdari yapılanma
Aile konseyi
Aile konseyinin kurulması ve aile konseyi üyelik esasları
Aile konseyi başkanı ve başkanlık esasları
Aile konseyinde karar alma, toplantı ve toplantı gündemi
Aile konseyinin faaliyetleri
Aile konseyi üyelerinin başka işlerde çalışması
Aile konseyi temettü dağıtım kriterleri

Mülkiyet
Aile şirketlerinin mülkiyeti
Aile şirketlerinin elden çıkartılması
Aile bireylerine hisse verilmesi
Hisse devir usulleri

Gelir ve harcamaların
düzenlenmesi

Aile bireylerinin gelirleri
Aile bireylerinin harcama esasları


Uygulama

Politika, prosedür, yönetmelik ve talimatların hazırlanması ve yayımı

Koordinasyonun sağlanması

Organizasyon yapısının oluşturulması ve yayımı

Eğitim ve beceri geliştirme programlarının uygulamaya alınması

Atama ve görevlendirmelerin yapılması

Bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması


Gözden Geçirme

Periyodik yönetim toplantılarının oluşturulması
Haftalık yönetim takımı toplantıları
Aylık yönetim kurulu toplantıları
Devir ve değişimde görev alan aile bireylerinin performanslarının üç ayda bir değerlendirilmesi
Yıllık kurum performans değerlendirme toplantıları
Tüm toplantı çıktılarına göre gerekli revizyonların yapılması

YUKARI