Finansal Yeniden Yapılanma ve Borçlanma Yönetimi

1

Amaç

Finansal ve süreçsel yeniden yapılanma ile firmanın kaynak yapısını, varlık karmasını ve süreçlerini firma değerini destekleyecek, artıracak biçimde değiştirmek


2

Kapsam

Likidite sorunlarının belirlenmesi

Satış, stok ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması

Verimsiz aktiflerin belirlenmesi

Finansal ve operasyonel risklerin belirlenmesi ve önleyici aksiyonlar

Potansiyel iş geliştirme alanlarının belirlenmesi

Borç ve kredilerin yeniden yapılandırılması


2

Kapsam

Likidite sorunlarının belirlenmesi

.Firmanın vadesi gelen yükümlülüklerini karşılayamaması
.Varlıkların borçları karşılayamaması
.Nakit akış planlama ve yönetiminin yetersizliği nedeniyle karşılaşılan vade uyumsuzlukları vb. sorunlar
.İşletme sermayesi açığı
.Yetersiz karlılık
.Verimsiz yatırımlar
.Döviz pozisyon kaynaklı sorunlar
.Sermaye yetersizliği
Diğer…


2

Kapsam

Satış, stok ve üretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve yapılandırılması

.Satış ve maliyetlendirme metotlarının incelenmesi ve güncellenmesi
.Maliyeti oluşturan unsurların incelenmesi ve iyileştirilmesi
.Tedarik zinciri sürecinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi (alternatif tedarikçi, hammadde ve yardımcı madde)
.Satış ve operasyon planlarının oluşturulması

.Geçmiş verilerin analizi
.Müşteriler, yeni müşteriler ve pazar analizi
.Detaylı satış planı
.Satış planındaki ürünlerin kapasite kontrolü
.Ürün karması ve kapasite optimizasyonu
.Üretim planına uygun işgücü ihtiyacı belirlemek


2

Kapsam

Verimsiz aktiflerin belirlenmesi

.Yatırımların gözden geçirilmesi
.Firmanın verimli olarak istifade etmediği varlıkların tespiti ve değerlendirilmesi
.Düşük gelir yaratma kapasitesine sahip varlıkların kalıcı veya geçici olarak yüksek gelir yaratan varlıklarla değişimi


2

Kapsam

Finansal ve operasyonel risklerin belirlenmesi ve önleyici aksiyonlar

.Döviz pozisyonlarının dengelenmesi
.Borçlanma ve Alacak vade uyumunun sağlanması
.Üretim ve stok sürelerinin iyileştirilmesi
.Alacak risklerinin sigorta, teminat, vade ve para birimi yönlü değerlendirilmesi
.Faiz oranları, vade farkları yüklenim ve yansıtmalarının değerlendirilmesi
.Borçlanma ve satış para birimi uyumunun sağlanması ve/veya önleyici hedging süreçlerinin oluşturulması


2

Kapsam

Potansiyel iş geliştirme alanlarının belirlenmesi

.Faaliyet gösterilen temel pazarın analizi
.Temel pazar ile ilintili/komşu pazar (ve/veya ürün) analizi
.Temel pazar ile doğrudan ilintisi olmayan ancak fırsatlar içeren diğer hedef pazarların analizi
.Ekonomik ve sektörel trend analizi
.Mevcut, ilintili (komşu) ve ilintisiz (hedef) pazar analizlerine göre şirketin güçlü, zayıf, fırsat ve tehdit haritalarının oluşturulması ve yorumlanması


2

Kapsam

Borç ve kredilerin yeniden yapılandırılması

.Tedarikçi borçlanma süreçlerinin revizyonu (yeni tedarikçiler süreci ile eşgüdümlü)
.İşletme sermayesi ihtiyacının finansmanı
.Yeni yatırım veya yenileme ihtiyaçlarının finansmanı
.Mevcut banka ve finansal kurum kredilerinin yeniden finansmanı
.Operasyonel nakit akış ile borç servisi nakit akışının uyumlandırılması

YUKARI